Slottsmöllans Fastighets AB

Kajsa Rautenberg är VD för Slottsmöllans Fastighets AB sedan 2013. Läs intervjun med henne nedan.

Intervju med Kajsa Rautenberg, VD på Slottsmöllans Fastighets AB.

Berätta lite om Slottsmöllans Fastighets AB 
Slottsmöllans Fastighets AB äger, driver och förvaltar Slottsmöllans företagscentrum. Bolaget bedriver också markförvaltning och utarrendering av jordbruksmark samt drift av kraftstationen vid Nissans sista fall. Bolaget grundades av min pappa Sven Rautenberg 1989, genom köp av Wallbergs Fabriks AB:s fastighetsinnehav. Idag driver jag företaget vidare tillsammans med min syster Moa Rautenberg. Vi är 7:e generationen på Slottsmöllan sedan det gamla släktföretaget Wallbergs Fabriks AB startade år 1823.

Företagets affärsidé är att förädla och utveckla Slottsmöllans unika tillgångar, i form av byggnader och mark, för att erbjuda uthyrning av behovsanpassade lokaler.

Visionen är att utveckla Slottsmöllan till en attraktiv mötesplats, där alla lokaler fyller sin funktion på ett effektivt sätt. Med en varierad hyresportfölj och intressanta verksamheter är Slottsmöllan en plats att mötas för både arbete och fritid. Med rötterna i historien och siktet på framtiden skapar vi mervärden och förutsättningar för att attrahera och behålla kompetens i Halmstad.

Alla byggnader på fastigheten är av särskilt bevarandeintresse. Som hyresgäst och samarbetspartner till hos oss är man i högsta grad med och bidrar till att Halmstads kulturhistoria bevaras. Vi är väldigt måna om det kulturarv som vi förvaltar och utvecklar. Vi har långsiktighet i allt vi gör, vilket vi hoppas syns i vår miljö, både interiört och exteriört men framförallt i våra relationer till våra kunder och samarbetspartner.

– Vad fick er att välja Håkanssons Rör som samarbetspartner?
Vi har ett väldigt långt förflutet tillsammans och Bröderna Håkanssons Rör AB är, precis som vi ett familjebolag med lång historia. De har kompetent & trevlig personal och hög serviceanda. Dessutom ligger vi geografiskt nära varandra.

– Inom vilka områden kan Håkanssons Rör bidra med sin kompetens och erfarenhet till er organisation?

Håkanssons Rör hjälper oss dels med renovering av vårt befintliga värme- & vattensystem, men givetvis också nyinstallationer när vi bygger om och renoverar. Genom åren har det bland annat blivit en del konverteringar av gamla värmeanläggningar till moderna miljövänliga värmepumpar som resulterat i en mycket god driftsekonomi.

Inom sitt område hjälper Bröderna Håkanssons Rör oss också med att presentera nya lösningar och framtagande av beslutsunderlag.

Vi är få anställda på vårt företaget men har ett starkt nätverk omkring, där Håkanssons är en av våra viktiga samarbetspartner. Under majoriteten av den tid som vi har samarbetat har Karol Okonski, från Håkanssons Rör utgått från oss på Slottsmöllan. I takt med att vi har kommit i fas med underhållsarbete och att stora delar av vårt fastighetsbestånd idag är förädlat har vi nu personal från Håkanssons Rör på plats ute efter behov. Dels vid planerade renoveringar och underhåll men upptill det sker givetvis oplanerade insatser då något behöver lösas akut, vid de tillfällena är jag trygg med att de har kort inställelsetid. 

Håkanssons Rör hjälper oss med värmesystem, vatten, rördragning, nyinstallationer, teknik, övervakning och har jour…Vi får helt enkelt hjälp med allt inom VVS.

– Hur länge har ni samarbetat? 
Jag har samarbetat med Håkanssons Rör under mina 8 år som VD. Men samarbetet mellan bolagen har funnits sedan 1990. Min pappa (tidigare VD för bolaget) gick hastigt bort 2013…det blev då väldigt tydligt för mig, hur viktigt det är med goda samarbetspartner och vikten av långsiktighet i relationer. Håkansson Rör var då och är en viktigt partner för Slottsmöllan. Vid det oplanerade generationsskiftet som följde var Håkanssons väldigt stöttande och hjälpsamma, de satt på viktig historik och kunskap om vår fastighet tack vare långt samarbete, som de var måna om att lämna över. 

– Vilka utmaningar är störst för er?
En gemensam utmaning är kopplad till att vi förvaltar en gammal industrifastighet. Dels innebär det en avsaknad av dokumentation kring installationer och rördragningar som gjordes förr och en löpande utmaning att anpassa nya installationer med äldre. Etableringen av vårt område Slottsmöllan skedde redan 1850 och därefter har fastigheten byggs på. Den äldsta kvarvarande byggnaden är idag från 1861.

– Hur tycker du att samarbetet fungerar?
Tack vare den långa tid av samarbete och engagerad partner, besitter Håkanssons god historik och kunskap om vårt fastighetsbestånd och dess tekniska installationer. Sett till komplexiteten i vår gamla fastighet krävs det en flexibel och lösningsfokuserad personal, och det har Håkanssons!